Regulamin

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki bezpłatnego dostępu do treści w postaci materiałów zdjęciowych, audialnych i audiowizualnych, w serwisie TWON PLATFORM.

2. Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowny w myśl art. 384 Kodeksu Cywilnego. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, przed podjęciem czynności zmierzających do korzystania z serwisu TWON PLATFORM do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a następnie przestrzegania.

3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia, należy je rozumieć w sposób następujący:

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin korzystania z serwisu TWON PLATFORM, dostępny na stronie vod.teatrwielki.pl;

Serwis TWON PLATFORM – oznacza stronę internetową TWON PLATFORM znajdującą się pod adresem vod.teatrwielki.pl, funkcjonującą na platformie internetowej Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, służącą do upowszechniania w sieci Internet przedstawień operowych i baletowych, poprzez nieodpłatne udostępnianie Materiałów znajdujących się w katalogu serwisu TWON PLATFORM, drogą elektroniczną w formie transmisji na żywo (live streaming), a także na żądanie (video on demand), w miejscu i czasie wybranym przez użytkownika, w formie transmisji w technologii przesyłu strumieniowego z zastosowaniem systemów teleinformatycznych, umożliwiających transmisję danych za pośrednictwem sieci publicznych bez możliwości zwielokrotniania Materiałów.

TWON – Teatr Wielki – Opera Narodowa, oznacza państwową instytucję artystyczną, z siedzibą w Warszawie, pod adresem Plac Teatralny 1, 00-950 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod numerem RIK 47/98, NIP 526-03-09-079, REGON 008281560;

Użytkownik – oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z serwisu TWON PLATFORM;

 

Materiał – oznacza pojedynczy materiał zdjęciowy, audialny lub audiowizualny stanowiący utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) i podlegający ochronie zgodnie z przepisami wskazanej ustawy, udostępniany przez TWON podczas transmisji na żywo (Live Streaming) lub na żądanie (Video on Demand) w formie pliku cyfrowego w ramach serwisu TWON PLATFORM.

§2

Ogólne warunki korzystania z serwisu TWON PLATFORM

1. Serwis TWON PLATFORM służy wyłącznie do oglądania i odsłuchiwania Materiałów udostępnianych przez TWON, na zasadach określonych w Regulaminie.

2. W ramach Serwisu TWON PLATFORM, TWON udostępnia Użytkownikom Materiały znajdujące się w katalogu TWON PLATFORM, drogą elektroniczną, w formie transmisji na żywo (Live streaming) a także na żądanie (video on demand), w miejscu i czasie wybranym przez Użytkownika, w formie transmisji w technologii przesyłu strumieniowego, z zastosowaniem systemów teleinformatycznych, umożliwiających transmisję danych za pośrednictwem sieci publicznych, bez możliwości zwielokrotniania Materiałów.

3. Korzystanie z serwisu TWON PLATFORM jest nieodpłatne i nie wymaga uprzedniej rejestracji przez Użytkownika w serwisie TWON PLATFORM.

4. W serwisie TWON PLATFORM nie są przetwarzane żadne dane osobowe Użytkowników.

5. Za pośrednictwem serwisu TWON PLATFORM Użytkownik uzyskuje dostęp do Materiału poprzez uruchomienie projekcji Materiału w formie transmisji w technologii przesyłu strumieniowego (ang. „dynamic streaming”).

6. Materiały udostępniane w serwisie TWON PLATFORM posiadają polską wersję językową. Tylko wybrane Materiały dostępne są w wersji anglojęzycznej.

§3

Zawarcie umowy

1. W celu uzyskania dostępu do serwisu TWON PLATFORM niezbędne jest otwarcie przez Użytkownika strony vod.teatrwielki.pl oraz pozostałych podstron Serwisu TWON PLATFORM.

2. W celu rozpoczęcia korzystania z serwisu TWON PLATFORM oraz uzyskania dostępu do Materiałów, Użytkownik musi zapoznać się z treścią Regulaminu, którego treść jest wiążąca dla Użytkownika.

3. Rozpoczęcie korzystania z dostępu do Materiałów następuje w chwili uruchomienia odtwarzacza, o którym mowa w §2 ust. 8 Regulaminu.

4. Z chwilą zaakceptowania Regulaminu oraz rozpoczęcia korzystania z dostępu do Materiałów, pomiędzy Użytkownikiem a TWON zostaje zawarta umowa, której przedmiotem jest nieodpłatne udostępnienie przez TWON Użytkownikowi Materiałów w celu ich obejrzenia lub odsłuchania, na warunkach określonych Regulaminem.

5. Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 4 jest równoznaczne z udzieleniem przez TWON Użytkownikowi licencji niewyłącznej na korzystanie przez Użytkownika z Materiału wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie.

6. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z serwisu TWON PLATFORM.

§4

Techniczne warunki dostępu do serwisu TWON PLATFORM

1. Materiały wideo umieszczone na stronach serwisu TWON PLATFORM są udostępniane przez odtwarzacze multimedialne osadzone na stronach WWW

2. Odtwarzacz wideo wykonany jest w technologii HTML5, ze wsparciem technologii Adobe Flash.

3. Do prawidłowego odtwarzania transmisji na żywo lub nagrań z archiwum VOD wymagana jest przeglądarka obsługująca technologię HLS (np. Safari MacOS, Microsoft Edge) lub wspierająca technologię MediaSource ze wsparciem dla kodeków AVC i AAC. W pozostałych przeglądarkach wymagany jest dodatek Adobe Flash. W przeglądarkach Firefox 38.x lub nowszych można zmienić ustawienie media.mediasource.whitelist na false, aby umożliwić odtwarzanie materiałów bez zainstalowanego dodatku Adobe Flash. Ustawienie jest dostępne po wpisaniu w oknie adresu przeglądarki about:config.

4. Transmisje na żywo i materiały VOD są także dostępne na urządzeniach mobilnych. Dotyczy to urządzeń z system iOS wersji 6+ oraz Android w wersji 4.2+. Na pozostałych platformach, jak i w odbiornikach SmarTV obsługa odtwarzania jest zależna od konkretnego modelu urządzenia.

5. Do wybranych materiałów w archiwum nagrań są dołączone również napisy. Odpowiednią wersję językową można wybrać poprzez ikonę w pasku sterowania odtwarzacza. Na platformach mobilnych wybór napisów jest możliwy bezpośrednio w odtwarzaczu wbudowanym w urządzenie.

6. Odtwarzacz umożliwia także sterowanie poprzez klawiaturę. Skróty klawiszowe są dostępne, jeżeli jest wskazany aktywny odtwarzacz na stronie, tzn. kursor myszki jest w jego oknie. Poniżej lista skrótów:

 

Klawisz

Akcja

space

play/pause

q

stop

f

fullscreen

Strzałka dół

zmniejszenie głośności

Strzałka w górę

zwiększenie głośności

m

wyciszenie

 

7. Strona internetowa TWON PLATFORM jest obsługiwana przez następujące przeglądarki:

a) dla systemów Windows i OS X: Chrome 35+, IE 10+, FF 30+, Safari 5+,

b) dla przeglądarek mobilnych: Mobile Safari IOS 8+, Chrome IOS 4+, przeglądarka domyślna Android 2+, Chrome dla Android.

§5

Problemy techniczne

1. Wszelkie uwagi lub pytania Użytkowników związane z korzystaniem z Serwisu TWON PLATFORM, w tym dotyczące nieprawidłowego odtwarzania Materiału oraz innych nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu TWON PLATFORM, należy kierować na adres nta@teatrwielki.pl.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać opis nieprawidłowości, w tym datę i godzinę zaistnienia problemu, tytuł Materiału, którego dotyczy problem.

3. Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi w terminie 21 dni od daty jej otrzymania.

4. W terminie wskazanym w ustępie powyżej, Teatr przesyła drogą elektroniczną informację o sposobie usunięcia problemu.

5. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Teatru przez osoby trzecie, termin, o który mowa w ust. 3 może ulec wydłużeniu.

6. TWON nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w odbiorze udostępnianych Materiałów oraz za zapewnienie wysokiej jakości odbioru udostępnianych Materiałów.

§6

Własność intelektualna

1. Wszystkie Materiały, a także grafiki i treści redakcyjne dostępne w serwisie TWON PLATFORM są chronione na podstawie przepisów ochrony własności intelektualnej oraz innych przepisów prawa.

2. Po uzyskaniu dostępu do Materiałów, Użytkownik może jedynie oglądać lub odsłuchiwać Materiały, w sposób określony w serwisie TWON PLATFORM oraz w Regulaminie, przez czas określony w serwisie TWON PLATFORM, bez możliwości ich pobierania lub zapisu.

3. Użytkownik nie ma prawa korzystać z Materiałów oraz grafik i treści, o których mowa w ust. 1 w inny sposób, aniżeli określony Regulaminem, w szczególności Użytkownik nie może ich w żaden sposób utrwalać, zwielokrotniać, modyfikować, rozpowszechniać, wprowadzać do obrotu, ani w całości ani we fragmentach.

4. Materiały dostępne w serwisie TWON PLATFORM posiadają system bezpieczeństwa wykorzystujący rozwiązania techniczne zabezpieczające informacje cyfrowe przed pobraniem.

5. Naruszenie praw ochrony własności intelektualnej, o których mowa powyżej może spowodować pociągnięcie Użytkownika do odpowiedzialności cywilnej lub karnej, w tym dochodzenia zapłaty stosownych odszkodowań.

§7

Zmiana regulaminu

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku:

a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących warunki dostępu do Materiałów lub zmiany ich interpretacji wskutek orzeczeń sądów, decyzji, zaleceń lub rekomendacji przez właściwe w danym zakresie urzędy lub organy,

b) zmiany sposobu udostępniania Materiałów wynikającej ze względów technicznych lub technologicznych.

2. Zmiany obowiązują z dniem opublikowania ich na stronie serwisu TWON PLATFORM.

§8

Postanowienia ogólne

1. Zasady nieobjęte Regulaminem, dotyczące polityki prywatności podlegają zasadom Polityki Prywatności opublikowanym pod adresem http://teatrwielki.pl/polityka-cookies.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie bezwzględnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.

3. Wszelkie spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby TWON.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.10.2015 roku.